Hotel Lonca
1.) O Politiki zasebnosti

Namen Politike zasebnosti Hotela Lonca (v nadaljevanju: “Politika zasebnosti” ali »Politika«) je seznanitev uporabnikov storitev Hotela Lonca ter drugih oseb (v nadaljevanju poimenovani tudi: ”posamezniki”) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe Hotel Lonca d.o.o., Kolodvorska cesta 4, 4000 Kranj (v nadaljevanju: “Podjetje”) ter pravicami posameznikov na tem področju.

Podjetje posebno pozornost namenja varnosti vaših osebnih podatkov in vas želi s to Politiko zasebnosti jasno in pregledno seznaniti z vsemi nameni obdelave vaših osebnih podatkov kot tudi vsemi povezanimi pomembnimi informacijami, vključno z vašimi pravicami.

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

V Politiki zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: “Splošna uredba o varstvu podatkov” ali »GDPR«), zajete naslednje informacije:

kontaktne informacije podjetja,

nameni, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov, ter čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,

podrobnosti v zvezi z obdelavo na podlagi soglasja,

podatki o tem, s kom delimo vaše osebne podatke in zakaj,

pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,

veljavnost Politike zasebnosti.


2.) Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s to Politiko zasebnosti, je Hotel Lonca d.o.o., Kolodvorska cesta 4, 4000 Kranj, matična številka: 8168873000.

Elektronski naslov: privacy@hotel-lonca.com

Poštni naslov:
Hotel Lonca d.o.o.
Kolodvorska cesta 4
4000 Kranj
Slovenija


3.)  Nameni obdelave, podlage za obdelavo podatkov, vrste podatkov ter kategorije posameznikov in roki hrambe podatkov

Namen obdelave

Opis obdelave

Pravna podlaga

Vrste podatkov in kategorije posameznikov

Rok hrambe*

Priprava ponudbe

V primeru, da nam pošljete povpraševanje, bomo za namen priprave ponudbe obdelovali podatke, ki nam jih za ta namen posredujete

Izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe na zahtevo posameznika (člen 6(1)(b) GDPR)

Potencialne stranke, posamezniki, ki pošljejo povpraševanje: ime in priimek, kontaktni e-poštni naslov, kontaktni telefon, drugi podatki, ki nam jih posredujete za ta namen

Do izteka morebitnih zastaralnih rokov za zahtevke, ki izhajajo iz ponudbe oziroma razmerja

Rezervacija nočitve, nočitev in plačilo

Za namen rezervacije naše storitve (hotelska namestitev, zajtrk, obisk fitnesa, druge storitve) potrebujemo vaše osebne podatke

Izvajanje pogodbe (člen 6(1)(b) GDPR)

Posamezniki (gostje): ime in priimek, kontaktni e-poštni naslov, kontaktni telefon, datum bivanja, drugi podatki, ki nam jih posredujete za ta namen

Ves čas trajanja storitve in še do izteka morebitnih zastaralnih rokov za zahtevke, ki izhajajo iz ponudbe oziroma razmerja

Izdaja računa

Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

Naša zakonska obveznost (člen 6(1)(c) GDPR)

Stranke (gostje): ime in priimek, naslov stalnega prebivališča

Običajno 5 let (zastaralni rok za večino pogodbenih obveznosti, razen v kolikor zakonodaja na področju računovodstva ali davkov od nas zahteva daljšo hrambo

Odgovor na vaše povpraševanje

V primeru, da nam pošljete povpraševanje na naš elektronski naslov ali preko spletnega obrazca, bomo vaše podatke obdelovali za namen odgovora na vprašanje

Izvajanje ukrepov pred sklenitvijo pogodbe na zahtevo posameznika (člen 6(1)(b) GDPR)

Posamezniki, potencialne stranke: ime, priimek, elektronski naslov

Odvisno od vsebine povpraševanja; 1 leto po poslanem odgovoru, oziroma v primeru, da je sklenjena pogodba, do poteka zastaralnih rokov

Reševanje reklamacij, težav in ugovorov

V primeru, da nam pošljete reklamacijo ali ugovor na naš elektronski naslov ali preko spletnega obrazca, bomo vaše podatke obdelovali za namen razrešitve reklamacije, težave ali ugovora

Izvajanje pogodbe (člen 6(1)(b) GDPR), naša zakonska obveznost (člen 6(1)(c) GDPR)

Potencialne stranke, posamezniki, ki pošljejo povpraševanje, gostje: ime in priimek, kontaktni e-poštni naslov, drugi podatki, ki nam jih posredujete za ta namen

Ves čas trajanja storitve in še do izteka morebitnih zastaralnih rokov za zahtevke, ki izhajajo iz ponudbe oziroma razmerja

Obveščanje o novostih (newsletter)

V kolikor se preko spletnega obrazca prijavite na prejemanje sporočil o novostih, vam občasno na vaš predloženi elektronski naslov pošljemo sporočilo (ki vsakokrat vsebuje povezavo, preko katere se lahko od novic odjavite)

Soglasje (člen 6(1)(a) GDPR)

Posamezniki, potencialne stranke: ime, priimek, elektronski naslov

Do preklica

Odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe ter zagotavljanje informacijske varnosti

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja našega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Zakoniti interes (člen 6(1)(f) GDPR)

Obiskovalci spletne strani: zlasti IP naslov

Do 5 let po prenehanju poslovnega razmerja

Piškotki

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov.

Več podrobnosti o tem si preberite v naši politiki piškotkov.

 

* Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.


  4.)   Obdelava na podlagi soglasja 

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način, kot ga opredeljuje Politika zasebnosti, pri čemer si podjetje pridržuje pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov privacy@hotel-lonca.com ali s pisno zahtevo posredovano na naslov sedeža podjetja.

Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki smo ga prejeli. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s podjetjem.

Preklic privolitve za obdelavo ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki smo je na podlagi privolitve izvajali do njenega preklica.


  5.)   Izmenjava informacij ter prenos osebnih podatkov v tretje države 

Po potrebi bomo za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike (na primer storitev programa za opravljanje rezervacij, računovodske storitve in podobno). V takem primeru lahko podjetje posreduje osebne podatke tudi takšnim skrbno izbranim zunanjim obdelovalcem, ki bodo s podjetjem sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: “Pogodba o obdelavi”). Zunanjim obdelovalcem bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so podjetju pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Podjetje na podlagi obrazložene zahteve posreduje osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Hotel Lonca se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

Vaših osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretje države, razen kolikor je to potrebno za to, da vam lahko zagotovimo naše storitve. Zavedati se morate, da lahko pri nas rezervacijo opravite preko portalov, ki jih morda upravljajo družbe, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji ali znotraj EU. Glede na navedeno bomo poskrbeli, da bodo podatki posredovani le zaupanja vrednim tretjim osebam v državah izven Evropskega gospodarskega prostora, katerih zakoni morda ne zagotavljajo enake ravni varstva vaših osebnih podatkov. Kadar bo potrebno, bo podjetje zagotovilo, da so vzpostavljeni vsi ustrezni zaščitni ukrepi za izpolnitev zahtev za mednaroden prenos osebnih podatkov na podlagi veljavnih zakonov o zasebnosti. Za prenos osebnih podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora, bo podjetje kot zaščitne ukrepe uporabilo mehanizme, ki jih je odobrila Komisija, kot sklep o ustreznosti okvira EU-ZDA za varstvo zasebnosti podatkov in standardne pogodbene klavzule.


  6.)   Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov 

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljamo brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca. Če podaljšamo rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestimo v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemamo na elektronski naslov privacy@hotel-lonca.com ali po pošti na naslov Hotel Lonca d.o.o., Kolodvorska cesta 4, 4000 Kranj.

Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovimo z elektronskimi sredstvi, razen če ne zahtevate drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko podjetje:

  • zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali
  • zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.


Pripadajo vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

  • pravico dostopa – pomeni, da nas lahko kadarkoli vprašate, ali obdelujemo kakršne koli vaše osebne podatke in če jih, lahko dobite dostop do teh podatkov v obliki kopije ter dodatne informacije vezane na to;
  • pravico do popravka – pomeni, da lahko od nas kadarkoli zahtevate, da popravimo netočne ali nepopolne podatke;
  • pravica do izbrisa – pomeni, da lahko v primerih, ki so predvideni v členu 17 GDPR, zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, kolikor je možno, pa bomo v tem primeru poskrbeli tudi za to, da bodo te podatke izbrisali drugi upravljavci, ki smo jim predhodno razkrili vaše podatke;
  • pravico do omejitve obdelave – pomeni, da lahko za določeno obdobje začasno ustavimo obdelavo vaših osebnih podatkov, na primer v primerih, ko je sporna točnost vaših osebnih podatkov, a potrebujemo nekaj časa, da preverimo njihovo (ne)točnost;
  • pravico do ugovora obdelavi – pomeni, da lahko v primeru, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov, tej obdelavi nasprotujete in od nas zahtevate, da jih ne obdelujemo več; in
  • pravico do prenosljivosti podatkov – pomeni, da lahko od nas zahtevate, da vam zagotovimo vaše osebne podatke v strukturiranem, pogosto uporabljanem in strojno berljivem formatu in da takšne podatke posredujemo neposredno drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo. Na zahtevo in kadar je to tehnično izvedljivo, bomo vaše osebne podatke posredovali neposredno drugemu upravljavcu.


  7.)   Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov 

Morebitno pritožbo, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, lahko pošlje na elektronski naslov privacy@hotel-lonca.com ali po pošti na naslov Hotel Lonca d.o.o., Kolodvorska cesta 4, 4000 Kranj.

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, čigar kontaktni podatki so sledeči:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si


Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri Podjetju v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe tega Pravilnika o zasebnosti. O spremembi vas bomo seznanili z objavo na uradni spletni strani Hotel Lonca 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega.


  8.)   Veljavnost Politike zasebnosti 

Ta Politika zasebnosti je objavljena na spletni strani Hotel Lonca in začne veljati 25.5.2018. To Politiko smo nazadnje posodobili 21.05.2024 in nadomešča vse prejšnje različice. To Politiko bomo občasno posodobili in vas, v kolikor razpolagamo z vašimi kontaktnimi podatki za ta namen, o kakršnih koli bistvenih spremembah obvestili. O spremembi vas bomo seznanili tudi z objavo na uradni spletni strani Hotela Lonca 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega. Priporočamo, da si Politiko od časa do časa ponovno preberete, da boste seznanjeni s trenutno različico.

 


Nazaj na vrh